مستندات

این صفحه به شما نشان می‌دهد چگونه از این پوسته استفاده کنید.

این قسمت مکانیست که مستندات کاربران در آن قرار دارد. همه‌ی اطلاعاتی که کاربران شما نیاز به فهمیدن دارند تا به درستی از پروژه شما استفاده کنند.

برای مستندات بزرگتر ما پیشنهاد می‌کنیم مطالب را طبق این مثال قرار دهید. البته ممکن است بعضی از آنها نیاز نباشد. پس در حذف و اضافه کردن مطالب خود راحت باشید. نمونه کوچکتر مستندات داکسی را می‌توانید در اینجا مشاهده کنید که در مخزن گیتهاب پوسته داکسی قرار دارد.

برای فهمیدن چگونگی استفاده از پوسته داکسی، از رهنمود‌های پوسته داکسی استفاده کنید. همچنین می‌توانید در باره‌ی چگونگی مرتب کردن مستندات خود در اینجا بخوانید.


مرور کلی

در اینجا کاربران شما متوجه می‌شوند که آیا پروژه شما برای آن‌ها مناسب است یا نه.